GDPR

Informace o zpracování osobních údajů společností 

Zámostí Asset Management s.r.o.

 

1.             Úvodní ustanovení

1.1.         Tyto Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Infomace“) jsou vypracovány v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

1.2.         Cílem těchto Informací je investorům a potenciálním investorům do dluhopisů (dále jednotlivě jako „Klient“ a společně jako „Klienti“) vydávaných společností Zámostí Asset Managemet s.r.o., se sídlem Beníškové 1285/7, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ 262 55 677, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 151530 („Společnost“), poskytnout informace o sběru a zpracování osobních údajů ze strany Společnosti.

1.3.         Společnost považuje veškeré osobní údaje Klienta za přísně důvěrné.

2.             Zásady ochrany osobních údajů

2.1.         Společnost je při zpracování osobních údajů vázána zejména následujícími zásadami:

2.1.1.     osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;

2.1.2.     osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

2.1.3.     osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;

2.1.4.     při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;

2.1.5.     osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a

2.1.6.     osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.

3.             Informace pro Klienty

Společnost poskytuje Klientům následující informace o zpracování osobních údajů:

3.1.         Správce osobních údajů

3.1.1.    Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je Společnost. Kontaktní adresa Společnosti je uvedena výše; další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.zamosti-asset-management.cz.

3.2.         Účely zpracovávání a jejich právní základ

3.2.1.     Společnost zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

a)    řádného poskytování služeb Klientům,

b)    naplnění požadavků vyplývajících z právních předpisů, a

c)     pro účely plnění smlouvy.

3.2.2.     Právním základem pro shromažďování osobních údajů jsou především právní předpisy České republiky, zejména pak zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech v platném a účinném znění (dále jen „zákon o dluhopisech“).

3.2.3.    Společnost zpracovává identifikační a kontaktní údaje Klienta, jako je jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, daňová rezidence, e-mail či číslo bankovního účtu Klienta.

3.3.         Povinnost poskytnout osobní údaje

3.3.1.     Společnost nesmí vstoupit do smluvního vztahu s žádnou osobou, která by odmítla poskytnout osobní údaje v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Pokud Klient odmítne předmětné údaje sdělit, Společnost s ním nesmí vstoupit do žádného smluvního vztahu, popřípadě je nucena s ním existující smluvní vztah ukončit.

3.3.2.     Odmítne-li Klient sdělit osobní údaje nezbytné pro účely plnění smlouvy, Společnost s ním do smluvního vztahu nevstoupí, a to z důvodu faktické nemožnosti řádného a včasného plnění svých smluvních závazků.

3.4.         Archivační doba

3.4.1.     Společnost archivuje osobní údaje Klientů po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány.

3.5.         Kategorie příjemců osobních údajů

3.5.1.     Společnost může osobní údaje poskytnout subjektům a orgánům, jimž je povinna nebo oprávněna osobní údaje poskytovat, aby mohla naplnit výše uvedené účely a dostát zákonným povinnostem. Toto se týká zejména státních orgánů či auditorů.

3.6.         Předávání osobních údajů do třetích zemí

3.6.1.     Společnost nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii. V případě předávání osobních údajů do třetích zemí, kde není míra ochrany osobních údajů Evropskou komisí považována za dostatečnou, použije Společnost standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí a bude postupovat dle příslušných ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

4.             Práva Klientů

4.1.         Primárním nositelem osobních údajů je vždy Klient a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

4.2.         Právo na přístup k osobním údajům

4.2.1.     Klient má právo získat od Společnosti potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.

4.3.         Právo na opravu nebo doplnění

4.3.1.     Klient může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Společnost má povinnost Klientovi v odůvodněných případech vyhovět.

4.4.         Právo na výmaz

4.4.1.     Klient má právo požádat Společnost o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.

4.4.2.     Právo na výmaz Klient nemá, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti vyplývajících z právních předpisů.

4.5.         Právo na omezení zpracování

4.5.1.     V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Klient žádat, aby Společnost dočasně omezila zpracovávání jeho osobních údajů.

4.6.         Právo na přenositelnost údajů

4.6.1.     Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Klient právo vyžádat si od Společnosti své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.

4.7.         Právo vznést námitku

4.7.1.     Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Společností. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Společnost dále předmětné osobní údaje Klienta nezpracovává.

4.8.         Právo podat stížnost

4.8.1.     Každý Klient má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

5.             Závěrečná ustanovení

5.1.         Společnost je oprávněna Informace o ochraně osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.

5.2.         Tyto Informace nabývají účinnosti dnem 1.1.2021

Patička

Zámostí Asset Management s.r.o. Beníškové 1285/7, 150 00 Praha 5, IČ: 26255677 DIČ: CZ26255677